વિકાસ યાત્રા

જીવન યાત્રા છે  વિકાસ યાત્રા.
વિકાસનુ લક્ષ્ય કરો નિર્ધારીત .
દિન પ્રતિ દિન કરો ચેષ્ટા વિકાસની . 

કારકિર્દી, સામાજીક,
વ્યક્તિત્વ વિકાસ, આધ્યાત્મિક
લક્ષ્ય આધારીત તૈયાર કરો પ્લાન.
સંકલ્પ કરો ઇશ્ર્વરની સાક્ષીમાં
નવી જીવન શૈલી કરો પ્લાન .
પુરૂષાર્થ કરો ને સફળતા મેળવો
જીવન યાત્રા વિકાસ યાત્રા બનશે.
વિનોદ આનંદ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s