જીવન વિજ્ઞાન

જીવન વિજ્ઞાન, વિશેષ જ્ઞાન
જીવન માર્ગ દર્શક ને
સંસાર સાગરમાં દિવાદાંડી .

જીવન વિજ્ઞાન, જીવન જીવવાની કલા,
સફળતાની ખાતરી ને સુખ શાંતિની ખાણ.

જીવન વિજ્ઞાન, સહી સંસ્કાર,
સહી દિશા, ને સહી તરીકા બતાવે
જીવન નિર્માણ માટે.

જીવન વિજ્ઞાન, જીવનનુ
રહસ્ય, કિંમત ને ઉદ્દેશ સમજાવે.
કરે એક આર્દશ જીવનનું નિર્માણ.

જીવન વિજ્ઞાન, જીવન જીવવાની
પુસ્તિકા – Instrustion Mannual.
કીશોરો ને યુવા વર્ગ માટે
અનમોલ તક જીવન વિજ્ઞાન
પ્રશિક્ષણ માટે સંપર્ક વિનોદ આનંદ
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર ને ગાઇડ.

Contact: Please refer web :
http://vinodanandparikh.wordpress. com
Face book : vinodchandra parikh and
G. C. E. L group.
Whatapp : M – 7575038437.
M – 9275031866

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s