વિશ્ર્વાસ

વિશ્ર્વાસ જીવનમાં
અતિ આવશ્યક,
મહત્વપૂર્ણ ને અતિ મૂલ્યવાન છે.
વિશ્ર્વાસ જીવનનો પ્રાણ,
શ્ર્વાસ અને આધારશીલા છે.
જીવનની નૌકા વિશ્ર્વાસના આધારે ચાલે.

વિશ્ર્વાસ છે તો જીવન સુરક્ષીત છે.
જીવન સુરક્ષીત તો જીવનમાં સુખીશાંતી .
જીવનમાં સૌ પ્રથમ વિશ્વાસ કેળવો ને
કોઇના વિશ્ર્વાસુ બનો..

એવું જીવન ન જીવો, એવું કર્મ ન કરો
ને એવો સ્વભાવ ન કેળવો કે
તમારો કોઇ વિશ્વાસ ન કરે ને
જીવનમાં એકલા પડી જાવ ને
પસ્તાવવાનો વાળો આવે.
જીવનમાં કોઇ પણ કીંમત ચૂકવવી પડે
તો પણચૂકવી દો પણ વિશ્વાસના ન ટુટે.
શબીરીને ગુરુ વચનના વિશ્વાસે રામ મળ્યા.
વિશ્ર્વાસને જીવનનું લક્ષ્ય ને ઉદેશ રાખો .

વિનોદ આનંદ                          11/12/15 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s