શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-24

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય- 9   રાજવિદ્યારાજગુહ્યયોગ
શ્રીભગવાન ઉવાચ: જે કોઇ ભક્ત મને પ્રેમથી પત્ર, પુષ્પ, ફળ, જળ વગેરે અર્પણ કરે છે એ હુ સગુણરૂપે પ્રગટ થઇ ઘણા પ્રેમથી સ્વીકાર કરું છું. હે કૌન્તેય ! તુ જે કઇ કર્મ કરે છે કે ખાય છે, હોમે છે, દાન કરે છે  તથા તપ કરે છે એ સઘળું મને અર્પણ કર.તો તુ શુભઅશુભ ફળરૂપી કર્મ બંધનથી છૂટી જઇશ.
હુ સઘળાં ભૂતોમાં સમાવાશે વ્યાપક છું.ન કોઇ મને પ્રિયછે ન અપ્રિય,જે ભક્ત મને પ્રેમથી ભજે છે, તે ઓ મારામાં છે ને હુ પ્રત્યક્ષ રૂપે પ્રગટ છુ. જો કોઇ દૂરાચારી પણ અનન્ય ભાવે પ્રેમથી મને દ્રઢ નિશ્ર્વયથી ભજે છે, એ સાધુ  માનવા યોગ્ય છે.એ સત્વરે ધર્માત્મા થઇ જાય છે ને પરમ શાંતિ પામે છે.
હે કૌન્તેય  !  તુ એ જાણ કે મારો ભક્ત કદી નાશ નથી પામતો.. જે મારે શરણે આવે છે તે પરમ ગતિ પામે છે.સુખ વિનાનું  ને ક્ષણભંગુર આ શરીર પામીને નિરંતર મને ભજ.મારામાં મન પરોય,મારો ભકત બન, મારું પૂજન કર, મને પ્રણામ કર. આ રીતે મારામાં પરાયણ થયેલો તુ મને જ પામીશ. 
                       રાજવિદ્યારાજગુહ્યયોગ પૂર્ણ
વિનોદ આનંદ                          20/02/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s