કલ્પના

કલ્પના અદભૂત શક્તિ મનની
કલ્પના કરો કે,
આવું થાયતો  ?  કેવું સારુ.
ભલે લાગે અશક્ય .
તે શક્ય છે એવું માનો .
મનને કેળવો, કલ્પના કરવા.
ને કલ્પના શક્તિ ને જગાડો.

કલ્પના ને કરવા સાકાર
કરો સંકલ્પ ને સોચ-વિચારો,
વિશ્ર્લેષણ ને કરો નિર્ણય, 
સુયોગ્ય આયોજન,
પછી થાવ કાર્યરત.

કલ્પાનાને કરવા સાકાર,
કરો દ્રઢ નિશ્ર્વય,
પુરુષાર્થને પોષો,
ન કરો કોઇ સંસય તો
કલ્પના અવશ્ય થશે સફળ.

ઉડતા પક્ષીને જોઇને
રાઇટ્સ બ્રધરે કરી હતી
કલ્પના વિમાનની ને
થયો આવિષ્કાર વિમાનનો .
આવિષ્કારની જનની છે કલ્પના.
          
વિનોદ આનંદ                          26/02/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર, ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s