શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-38

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-14   અથ્ ગુણત્રયવિભાગયોગ
શ્રી ભગવાન ઉવાચ:  હે ભરતા !  મારી મહ્દ બ્રહ્મસ્વરૂપ મૂળ પ્રકૃતિ સર્વ ભૂતોની યોનિ છે.
હું એ યોનીમાં ચેતન રૂપી ગર્ભ મૂકુ છું. તેનાથી સર્વ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ  થાય છે.
હે મહાબાહો !  સત્ત્વ,રજસ ને તમસ્ આ ત્રણ ગુણો પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે.આ ત્રણે ગુણો અવિનાશી જીવાત્માને બાંધે છે.
હે નિષ્પાપ:સત્ત્વ ગુણ નિર્મલ હોવાથી પ્રકાશ
કરનારો ને દોષરહિત છે, સુખ તથા જ્ઞાનના સંગથી બાંધે છે.
રાગ સ્વરૂપ રજોગુણ કામને અને આસક્તિ થી ઉપજેલો જાણ તે જીવાત્માને કર્મથી બાંધે છે.સર્વે જીવોને મોહ પમાડનાર તમો ગુણને અજ્ઞાનથી ઉપજેલો જાણ. તે પ્રમાદ, આળસ, અને નિંદ્રાથી જીવાત્માને બાંધે છે. રજોગુણ, તમોગુણ ને દબાવીને સત્ત્વગુણ વધે છે.
સત્ત્વગુણ વધવાથી અત:કરણ ને ઇન્દ્રિયો
દ્વારા જ્ઞાન ને વિવેક ઉપજે છે. રજોગુણથી લોભ ને ભોગની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. તમો ગુણથી અજ્ઞાન, પ્રમાદ ને મોહ વધે છે. સત્ત્વ ગુણી મરણ પછી સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થાય છે, રજો ગુણીને મનુષ્યલોક પ્રાપ્ત થાય છે, તમો
ગુણીને કીટ, પશુ વગેરે નીચ યોનિઓને પામે છે. પુણ્ય કર્મનુંફળ સાત્વિક છે. રજોગુણનુ ફળ દુ:ખ ને તમોગુણનું ફળ અજ્ઞાન, આળસ, મોહ છે. મનુષ્ય ત્રણગુણોથી પર અર્થાત્ ગુણાતીત
રહે તે મારા સ્વરૂપને પામે છે. 
વિનોદ આનંદ                     16/03/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s