શુ કિંમત છે ?

જીવનની શી કિંમત ? 
અમેતો એમ જ રમતમાં
મોજ-મસ્તી ને એસો આરામમાં
ખર્ચ કરી દઇએ છીએ.

દોસ્તીની શી કિંમત ?
અમેતો એમ જ મજામાં
ને સ્વાર્થમાં દોસ્તી વેચી
દુશ્મની ખરીદી લઇ એ છીએ.

સબંધંની શી કિંમત ?
અમેતો સબંધં એમ જ
તોડી નાખીએ છીએ,
કટુ-કડવી વાણીથી ને
સબંધંને અધિકારનું
સાધન સમજીને.

દિલની શી કિંમત ?
અમે તો દિલને
રમકડું સમજીને,
વાતો વાતોમાં દિલ
તોડી નાખીએ છીએ,
પ્રેમનો ખેલ ખેલીને .

પૈસાની શી કિંમત ?
પૈસા હાથનો મેલ
અમેતો એમ જ ચપટીમાં
કરોડો કમાઇ લઇએ છીએ .
થોડી ચાલાકી કરીને.

શાન શૌકતની શી વાત છે ?
અમેતો શાન શૌકત
મીનીટોમાં કમાલઇ એ છીએ,
પૈસા ને હથિયાર ના જોર પર.

અમારી શી કિંમત ?
ખબર નથી, બીજાની
કિંમત લગાવી છીએ

કાચના ઘરમાં રહીને
બીજાના કાચના ઘર
પર પથ્થર ફેંકીએ છીએ.

જે ડાળી પર બેઠા છીએ
એજ ડાળી કાપીએ છીએ.

અમે જાતેજ પોતના પગ
પર કુલાડો મારીએ છીએ.

જે થાળીમાં ખાઇએ છીએ
તે થાળીમાં છેદ કરીએ છીએ.

હવે તો સમજી જાવ કિંમત
પોતાની ને બીજાની.નહીતો
કિંમત કોડીની થઈ જશે.

વિનોદ આનંદ                       17/03/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s