સંયમ 

​સંયમ મન પર અને

સંયમ ઈન્દ્રિઓ પર હોય તો

જીવન સંયમી ને શ્રેષ્ઠ જીવન

મન પર જીત,ઉત્તમ સફળતા. 

મનની મનમાની પર રોક

મન, બુધ્ધિ, જ્ઞાન ને આત્માનો 

તાલમેલ, સુમેળ, ગઢબંધન

ને સહયોગ એજ મન પર સંયમ. 

મનનો ઈન્દ્રિઓનો ખરાબ 

બાબતોનો વિરોધ કરવો એજ 

મનનો ઈન્દ્રિઓ પર સંયમ. 

મનની ચંચળતા કમ કરવી

મનનો નિર્ણય બુધ્ધિ ને જ્ઞાનની

સલાહ પર આધારિત હોય તો 

નિર્ણય સંયમી ને સહી હોય,

નહીતો ગલત નિર્ણય ને પરિણામ. 

સંયમી મન સહી નિર્ણય 

સહી નિર્ણય તો સહી પરિણામ

સહીપરિણામ તો સહી સફળતા. 

અસંયમી  મન તો ગલત નિર્ણય

ગલત નિર્ણય તો ગલત પરિણામ

ગલત પરિણામ તો નિષ્ફળતા. 

 વિનોદ આનંદ                      19/10/2016   ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s