પ્રયોગશાળા

​જીવન પ્રયોગશાળા

પ્રયોગ નો  હેતુ 

જીવનમાં સત્યની શોધ

પ્રયોગના સાધનો શરીર

અન્ય જરૂરી સામાન 

જીવન ટકાવી રાખવા. 

પ્રયોગ પધ્ધતિ જીવન

જીવાવની સરળ ને

સાત્વિક જીવન શૈલી.

પ્રયોગ કરતાં શીખવાડે 

માત પિતા, ગુરુ ને શાસ્ત્ર

પ્રયોગ કરવો એટલે 

સારી રીતે જીવન જીવવું. 

પ્રયોગ સિધ્ધ-સાબિતએટલે 

સફળ ને સાર્થક જીવન.

જીવનની હર સમસ્યાનો

સહી સાચો ઉકેલ એ 

પ્રયોગની સાબિતી-સિધ્ધિ. 

જીવન એક પ્રયોગશાળ

શીખો ને પ્રયોગ કરો .

વિનોદ આનંદ                       08/12/2016   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s