જીવન મંત્ર

​અપમાન પોતાનું ગમતુ નથી. 

તો બીજાને શુ ગમશે? 

દામ આપી માલ ખરીદો

માન આપી માન ખરીદો. 

અપમાનથી માન ન ખરીદાય. 

બીજા ગુસ્સે થાય,ગમતુ નથી

તમે ગુસ્સે થાવ, બીજાને શું ગમશે ? 

જેમ ખોટા સિક્કા થી માલ ન મળે

તેમ ગુસ્સાથી શાંતિ ન મળે. 

શાંતિ આપી શાંતિ ખરીદો. 

ગુસ્સાથી શાંતિ ન ખરીદાય. 

કોઇ તમને નફરત કરે,ગમતી નથી

તો બીજા ને શું ગમશે ? 

નફરત થી પ્રેમ ન ખરીદાય

પ્રેમ થી જ પ્રેમ ખરીદાય. 

યોગ્ય વસ્તુથી યોગ્ય વસ્તુ મળે. 

અયોગ્ય વસ્તુથી યોગ્ય વસ્તુ ન મળે. 

કાંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો

લાયકાત કેળવો,લાયક બનો. 

જે જોઈતું હો તે પહેલા આપો

જેવું ફળ જોઈતું હોય 

તેવું કર્મ કરો ને ખુશ રહો.. 

આજ જીવનનો સાદો, 

સરળ ને સહજ મંત્ર છે. 
વિનોદ આનંદ                         25/01/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s