711 સારા દિવસ આવશે

સારા દિવસો  આવશે જરૂર 

બધાએ કરવાની છે કલ્પના કે

દિવસો સારા આવે તો સારું. 

બધાએ કરવાનો છે સંકલ્પ 

સારા દિવસો લાવવાનો . 

બધાએ જીવનનું ઉદ્દેશ ને લક્ષ્ય 

રાખવું સારા દિવસો લાવવાનું . 

બધાએ આયોજન યુકત જીવનશૈલી 

જીવવાની છે સારા દિવસો લાવવા. 

બધાએ કરવાની છે કોશીશ  

સારા દિવસો લાવવાની. 

વાતોથી ને સ્વપ્ન જોવાથી

સારા દિવસો ન લાવી શકાય. 

સારા દિવસો લાવવા 

બધાએ સારા બનવાનું છે, 

બધાએ આદર્શ બનવાનું છે, 

બધાએ વ્યક્તિત્વ ઘડવાનું છે, 

બધાએ સુધરવાનુ છે ને

દ્રષ્ટિ કોણ બદલવાનો છે. 

સારા દિવસો લાવવા

બધાની જવાબદારી છે

કોઇ એક વ્યક્તિની નહી. 

બધાએ કરવાની છે ઇશ્ર્વરને 

પ્રાર્થના સારા દિવસોની, તો

સારા દિવસો  આવશે જરૂર. 

વિનોદઆનંદ                        24/03/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s