770 શેર શાયરી નો ખજાનો -4

💙ત્રિવેણી સંગમ

દિલ કહે તે મન ન માને

દિલ કહે તે મન ન કરે, 

બુધ્ધિ કહે તે મન ન માને

બુધ્ધિ કહે તે મન ન કરે, 

મન ઇન્દ્રિઓ ના કબ્જામાં 

મન કરે તે, દિલ ન રાજી

બુધ્ધિ રહે ચૂપ ને 

નારાજ દિલ રહે નિરાશ. 

મન,બુધ્ધિ ને દિલનો 

ત્રિવેણી સંગમ જીવન 

થાય સફળ ને સાર્થક. 

💚ન સમજાય

મળે તો મિટી 

ખોવાય તો સોનું 

મળે તો ઉપેક્ષા ને

ન મળે તો,

મળવાની ઈચ્છા. 

બોલે તો કહે 

બડ બડ ન કરો

થોડું બોલેતો 

સમજે ગડબડ

તો કરે તો શું કરે 

ન સમજાય. 

💟 સુંદરતા

તન સુંદર તો, મનમાં ગડબડ

મન સુંદર તો, તન બેડોળ. 

તન ને મન સુંદરતો જીવન 

અદ્દભૂત ને બેમિસાલ.

તનની ખામી મનની સુંદરતા

થી દૂર કરી શકાય

મનની ખરાબી, 

તનની સુંદરતા થી

ભરપાઇ ન થાય.

તન સુંદર હોય કે ન હો

મન સુંદર આશ્યક છે. 

વિનોદ આનંદ                           10/05/2017
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s