773 એજ માનવ ધર્મ

માનવ ધર્મ શ્રેષ્ઠ ધર્મ

દરેક ધર્મ ના મૂળમાં 

માનવ ધર્મ. 

માનવ માનવ જોડે

પ્રેમથી રહે.

બધા પ્રાણીઓ માં

માનવ શ્રેષ્ઠ, કેમકે

માનવમાં છે ધર્મ

બુધ્ધિ, સદ્ વિવેક. 

માનવ ધર્મનું શિક્ષણ

સર્વ ધર્મ નુ ઉદ્ભવ સ્થાન. 

માનવ ધર્મ આદિધર્મ. 

બધાના સુખમાં ખુશ ને

દુ:ખમાં દુ:ખી થાય, 

મુસીબતમાં સાથે રહે, 

બીજાનું હિત ઇચ્છે

ને કરે બધાનું ભૂલ. 

બધે પ્રત્યે સમભાવ, 

સદ્ ભાવ ને પ્રેમભર્યો

કરે વ્યવહાર. 

સર્વ ધર્મ પ્રત્યે સમભાવ

સદ્ભાવ એજ માનવધર્મ. 

એજ માનવ ધર્મનું શિક્ષણ. 

વિનોદ આનંદ                        12/05/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s