792 ધ્યાન રાખજો

તમારી મજા બીજાની

ન બને સજા,ધ્યાન રાખજો . 

તમારી વાણી મજા માટે  

ન બને ખંજર,ધ્યાન રાખજો . 

તમારો વ્યવહાર મજા બીજા માટે  

ન બને દુ:ખદાયી,ધ્યાન રાખજો . 

તમારી મસ્તી બીજાને, 

ન પડે મોંઘી, ધ્યાન રાખજો . 

તમારી પ્રવૃતિ  બીજાની  

ન બને તકલીફ,ધ્યાન રાખજો . 

તમારી વાતચીત બીજા માટે  

ન બને બકવાશ,ધ્યાન રાખજો .

તમારો ફાયદો બીજા માટે  

ન બને ગેરફાયદો ,ધ્યાન રાખજો .

તમારો ગુસ્સો બીજા માટે

ન બને તનાવ ને ચિંતા, ધ્યાન રાખજો

બીજાનું આટલું ધ્યાન રાખશો તો, 

બીજા પણ તમારું ધ્યાન રાખશે. 

જેવું તમે વાવશો તેવું લણશો

જેવું લણવું હોય તેવું વાવજો. 

વિનોદ આનંદ                        30/05/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s