820 સત્સંગ કે કુસંગ

સત્સંગ જીવનમાં સુગંધ, 

કુસંગ જીવનમાં દુર્ગંધ. 

સત્સંગ લાવે  સુધાર, 

કુસંગ લાવે બગાડ. 

સત્સંગ કેળવે સદગુણ, 

કુસંગ કેળવે દુર્ગુણ. 

સત્સંગ બનાવે આસ્તિક, 

કુસંગ બનાવે નાસ્તિક. 

સત્સંગ જગાડે ભક્તિ, 

કુસંગ જગાડે મો.હ. 

સત્સંગ બનાવે સંત, 

કુસંગ બનાવે શૈતાન, 

સત્સંગ અપાવે મોક્ષ, 

કુસંગ ફેરવે જન્મ 

મરણના ફેરા. 

સત્સંગ કુસંસ્કારને

સુસંસ્કાર માં ફેરવે. 

કુસંગ સુસંસ્કાને

કુસંસ્કાર માં ફેરવે. 

કુસંગ મળે હમેંશા 

બીન હરિ કૃપા 

ન મળે સત્સંગ. 

સત્સંગ માં  રહો

કુસંગથી દૂર રહો. 

સત્સંગ સાધના

વ્યક્તિત્વ વિકાસ ને

આત્મકલ્યાણ ની. 

વિનોદ આનંદ                            22/06/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s