850 એવા મા બાપથી દૂર જશો નહી. 

દૂર રહેજો બીજા બઘાથી પણ

માબાપ થી દૂર જશો નહી. 

જીરવી નહી શકે એ વિયોગ તમારો . 

જીવન ભર રાખ્યા ગોદમાં પલભર 

નથી કર્યા અળગા કયારે તમોને 

એવા મા બાપ થી દૂર જશો નહી. 

તમારી ખુશી ખાતર વિયોગ

તમારો એ સહી લેશે એવા

મા બાપ થી દૂર જશો નહી. 

દૂર રહેજો બીજા બઘાથી પણ

માબાપ થી દૂર જશો નહી. 

જીવનભર જીવ્યા તમારા માટે

આવ્યો સમય સાથે રહેવાનો

ત્યારે ભૂલી ૠણ મા બાપનુ 

મા બાપ થી દૂર થઇ ગયા.  

જીવન આખું તમારે નામ કર્યું

એવા મા બાપ થી દૂર જશો નહી. 

જીવનમાં છોડ્યા નથી તમે એકલા 

એવા મા બાપને એકલા મૂકી કદી

દૂર જશો નહી જ્યાં પણ જાઓ

લઇને જજો, એકલા જતા નહી. 

ઇચ્છાતા હોય તમે કે સંતાન તમારા 

તમારા થી દૂર ન જાએ તો તમે પણ

તમારા મા બાપ થી દૂર જશો નહી. 

દૂર રહેજો બીજા બઘાથી પણ

માબાપ થી દૂર જશો નહી. 

તો ઇશ્ર્વર તમારા થી દૂર નથી. 

જ્યા છે ઈશ્વરનો વાસ ને સાથ

તે ઘર ઘર નથી છે તીર્થધામ. 

વિનોદ આનંદ                             16/07/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s