932 સરખામણી

સરખામણી  બીજા સાથે ન કરો. 

તમારાથી ઉત્તમ હશે તો ઈર્ષા થશે 

ને લઘુતાગ્રંથિથીનો શિકાર બનશો

તમે ઉત્તમ હશો તો ગુરુતાગ્રંથિ નો

શિકાર બનશો ને અભિમાન થશે.  

સરખામણી ફક્ત પ્રેરણા અથવા

શીખવા માટે કરો તો થશે વિકાસ . 

સરખામણી પોતની પોતાની સાથે

એજ ઉત્તમ સુધાર ને વિકાસ માટે. 

આજે કાલ કરતાં તમારો  કેટલો 

વિકાસ કે સુધાર થયો તેવી 

સરખામણી કરો તો ન કોઈ ના

પ્રત્યે દ્વેષ ન લઘુતાગ્રંથિ અને 

ન અભિમાન ન ગુરુગ્રંથિતા. 

બીજા જોડે સરખામણી ન કરો. 

વિનોદ આનંદ                           29/09/2017

ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

931 Better to…… 

Don’t try to think, negatively 

better to think positively. 

Don’t try to change other

better try to change yourself. 

Don’t try to find fault with other

better try to find out your fault. 

Don’t try to stop other’s anger

better try to control your anger. 

Don’t try to control other

better you control your self. 

Don’t try to  cheat other

better to awake so that

nobody can cheat you. 

Don’t try to misbehavior 

better try to behave properly. 

Don’t try for loose talk

better talk meaningful. 

Don’t try to trouble other

better to help other

who is in trouble. 

Don’t try to tease other

better teach each other. 

Don’t try to criticize other

better try  to appriciate other. 

So on, Don’t try to do 

which is not good, 

better try to do good &

live better & happy life. 

Vinod Anand                          28/09/2017 Friend,Philosopher,Guide    

930 दिन एक सोने का सिक्का

ईश्र्वर हर दिन हर सुबह 

सभीके के हथेली में एक 

सोने का सिक्का रखेते है ।

कहेता है बेटे उसे खर्च करके

जिंदगी में कुछ कमाओ ।

दिए हुए दिन के सिक्को से

न कुछ पूण्य, दुवा, और

आशीर्वाद नहीं  कमाया

तो वो सोनेका सिक्का

सामको वापिस ले लेगा

और जिंदगी के खाते में 

कुछ भी नहीं जमा होगा ।

जिंदगी के कुल सोने के

सिक्को में एक सिक्का 

कुछ जमा किए बीना 

गवाँ दिया, सावधान 

हर सोने के सिक्को 

हर दिन कुछ न कमालो

वरना एक दिन सोनेका

यूहि खर्च किए बीना 

खत्म हो जाएगा कुछ

जिंदगी के खाते में जमा

किए बीना, सावधान 

आज से सोने के सिक्के से

पूण्य, दुवा, आशीर्वाद 

कमाना शरू करदो ।

विनोद आनंद                                   26/09/2017 फेंन्ड, फिलोसोफर,गाईड

💐929 शेर शायरीयों का गुलदस्ता-43

🌹 माहोल

जिंदगी में खुशियों का 

माहोल बनाए रखीए तो 

नहीं बरसेगें गम के बादल ।

अगर खामोशी और उदासी

का माहोल बनाओगे तो

गम के साथ खुशीयों के 

बादल भी गम बरसाएगें ।

खुस रहो चाहे जो भी हो ।

🌻 बहाना

जब कोई गम सताए तो, 

तुम सोचना क्या गम है, 

जो मुझे करता है मायुस ।

गम को न सहो,गमको  समजो

पीडा तो होगी, न हो मायुस, 

खुश होने का बहाना ढूँढो ।

🌺 ईन्तजार

वक्त कैसा भी हो उस के 

साए में अपना वजूद न खोना ।

वक्त को समजो, समजोता करलो

वक्त के साथ चलो और शीखो ।

वक्त कैसा भी हो बदलेगा जरूर

ईन्तजार करो अपने पर काबू पाकर ।

✋ झूकना शीखो 

ज़माने के पीछे मत चलो, 

ज़माने के दिवाने न बनो, 

कुछ एसा करो कि ‘ 

ज़माना चले तुम्हारे पीछे

ज़माना हो दिवाना तुम्हारा ।

ज़माना झूकता है 

झूकाने वाला चाहिए ।

झूकाने से पहेले झूकना शीखो ।

विनोद आनंद                                25/09/2017    फेंन्ड, फिलोसोफर,गाईड

928 પરિણામ

પરીક્ષાનું પરિણામ. 

પરિણામ નિષ્ફળતા

હોય કે સફળતા.

સકારાત્મતા વલણથી

સ્વીકાર કરવાનું છે

પરિણામ, ને રાખવાનું 

સફળતાનું લક્ષ્ય કાયમ. 

સફળતામાં ન અભિમાન. 

નિષ્ફળતામાં  ન નિરાશા. 

સમ્યક વિચાર,સમતુલન

ફરી પ્રયાસ સફળતાનો. 

સાચો ને યોગ્ય ઉપાય. 

પરિણામ આપણી ક્ષમતા, 

આવડત, બુધ્ધમત્તાનું માપ. 

પરિણામ માર્ગદર્શક ને 

પ્રેરણા પ્રતિક સફળતાનું. 

પરીક્ષાથી ન ડરો,પરિણામથી

ન ગભરાઓ બસ પરિશ્રમ ને

સમતુલન સફળતાની ચાવી. 

સૂત્ર-પરિશ્રમ એજ સફળતા. 

વિનોદ આનંદ                        24/09/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

927 अपराध – अपराधी

अपराध अनजान में 

हालात के कारण और

जानबुझ कर होता है ।

अनजाने में हो वो भूल, 

फिर एसी भूल न करना ।

हालात के कारण हो वो

अकस्मात कह शकते हो

फिर न हो उसे सावधान ! 

जानबुझ हो वो है अपराध ।

अपराध सजा के पात्र अगर 

हो साबित तो अपराधी, 

वरना वो है निर्दोष । 

अपराध सबूत न होने से 

साबित न हो तो अपराधी 

निर्दोष छूट जाता है । 

और कभी जानबुज कर

सबूत बनाकर,निर्दोष

जिस ने अपराध नहीं किया

उस को सजा मिलती है ।

यह कैसी विटंबणा है ? 

जो विश्र्वास टूट जाता है ।

लेकिन मत कर फिक्र क्यूंकि 

उपर वाले कि अदालत में 

सच्चाई कि जीत होती है  

अपराधी को हि सजा 

मिलती है,क्यूंकि वो नहीं  

सबूत कि मोहताज ।

वहाँ न अपराधी निर्दोष

छूटता जाता है,न निर्दोष 

को होती है सजा ।

विनोद आनंद                               23/09/2017     फेंन्ड, फिलोसोफर,गाईड

926 Nature of the Man

What is nature…..

It is complex,integrated

phenomena  of the man.

It is the resultant of your’s

habits, qualities & feeling.

So be very conscious about

your habits, qualities, feeling.

Your nature upgrades or

degrades your personality.

Know your habits qualities

& feeling which degrades

your personality.

Analyse main bad habits

which badly degrade

your personality.

Make a goal to free from

that habit & create one

anti-habit which may

upgrade your personality.

Then do for next bad quality

& feeling which degrade

your personality.

You may find personality

will be upgraded slowly.

Finally your nature will

very good, so you become

ideal personality, which

will build your life ideal.

Vinod Anand                          20/09/2017 Friend,Philosopher,Guide