1001 કરકસર

” ત્રેવડ ત્રીજો ભાઇ ”

વલણ કરકસર કરવાનું 

આવડત કરકસર કરવાની

કરકસર એ કસી કસીને 

કરવો જરૂરી જ ખર્ચ .

કરકસર એ નિયંત્રણ 

ખર્ચને બજેટમાં રાખે .

કરકસર મધ્યમ માર્ગ 

ન કંજુસ ન ઉડાઉ.

કરકસર કમાઉ બેટા.

ખર્ચ સહી કે યોગ્ય છે

તો કરવો,એ કરકસર.

કરકસર રોકે પૈસાનું 

ડેડ ઇન્વેસ્ટ.

કરકસર જરૂરી મોંઘવારીમાં.

કરકસરથી થાય બચત 

ને થાય સંકટમાં ઉપયોગ.

કરકસર કરો ને આર્થિક 

સમસ્યાનું કરો સમાધાન. 

વિનોદ આનંદ.                        11/12/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s