1015 સમજવું તો જોઈએ

પોતાને સમજવું, 

સંબંધો ને સમજવું,

સંબંધીઓ ને સમજવું,

બીજાને સમજવું,

પોતાનાને,સમજવું ને

ઈશ્ર્વરને સમજવું તો જોઈએ.

સમજ એક દૌલત.

સમજ જ્ઞાન,બુધ્ધિ સારે 

વિચારોથી આવે છે.

સમજ કરે ગેરસમજ દૂર.

સમજથી વધે સમજદારી .

એટલે સમજવું તો જોઈ.

જે સમજે એ સમજદાર.

સમજદારી કરે દરેક 

સમસ્યાનો હલ આસન.

સમજદાર ન કરે અભિમાન.

સમજદાર કરે સમાધાન.

સમજદાર ભૂલ માફ કરે

ને માંગે પણ ભૂલની માફી.

જ્યાં સમજ ત્યાં શાંતિ ને

જ્યાં શાંતિ ત્યાં સ્વર્ગ.

સમજો ને સમજાવો તો

પરિવાર બને આદર્શ.

એટલે સમજવું તો જોઈ.

વિનોદ આનંદ.                        24/12/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s