1130 દયાદાન

દયા સદ્ ભાવ દિલમાં
સહાનીભૂતી,પ્રેમ સેવા
ને સર્પમણનો ભાવ જગાડે.
પરમાત્મા દયાના સાગર
આત્મા પરમાત્માનો અંશ
આપણે આત્મા દયાવાન.
ભીતરમાં દયા છે જ ફક્ત
દયા ને જગાડવાની છે.
દયા ધર્મનું મૂળ છે અનેે
છે પુણ્યની પરબ.
દયા કરો દીન બનો તો
બનશો દયાવાન.
દયા કરો ને જરૂરતમંદ
વ્યક્તિને મદદ પૈસાની
પ્રેમની કે સમયની કરો.
દયા કે દાન યોગ્યતા કે
પાત્રતા પ્રમાણે આપવું.
છૂપુ દાન ઉત્તમ કહેવાય.
દાનનો ઢંઢેરો ન પીટાય
કે તક્તી ન મુકાય.
ન આવે અભિમાન દાન
થી તેનું ધ્યાન રહે.
વિનોદ આનંદ 30/03/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1129 शेर शायरीयों का गुलदस्ता-55

🌻 आईना
गीत खुशीयों का गाते रहोगे तो
जिंदगी आनंद मे गुननाती रहेगी
मुस्काराते रहोगे तो जिंदगी
हर पल हसाती रहेगी ।
मन में शांति जगाते रहोगे तो
जिंदगी शांति देती रहेगी
जिंदगी आईना है जैसे होंगे
एसा दर्शन कराती रहेगी ।
🌹 सिर्फ
सिर्फ स्वप्नों से सफलता
नही मिलती स्वप्नों को साकार
करना होग । स्वप्नों को
अरमानो से सजाना होगा ।
सिर्फ अरमानो से सफलता
नही मिलती कोशिश से
अरमानों को साकार बनाना
होगा तब आके मिलेगी सफलता ।
🍀 संगम
जैसे गंगा,यमुना और सरस्वती
के संगम से तीर्थ स्थान बनता है
एसे जिंदगी में सत्य, प्रेम अहींसा के
संगम से स्वर्ग बनता है ।
🌺 सूरज
जिंदगी को सूरज कि चमकाना है
तो परिस्थितियाँ अनुकूल होन
न हो मगर द्रष्टिकोण को
मजबूत बनाना होगा ।
करना है चमत्कार तो
चरित्र को सूरज कि तरह
चकमाना होगा ।
विनोद आनंद 29/03/2018
फ्रेन्ड,फिलोसोफर,गाईड

1128 Powr Of Relax

Relax is powerful tools
for body & mind when
we get tired or worried.
Relax is cheap medicine
to become tension free.
Just give rest to body &
make mind thoughts less.
Whenever any body excited
or angry or in tension say
” Be Relax ” and peaceful
instead of “Don’t worry”.
It gives temporary relief
from situation or events.
Then think & face the
situation or Problem
Relax is First Aid before
man receives treatment
for worries and tension
In any situation use
tablet of “Relax” so body
gets rest & mind become
steady for facing problem.
Relax releases pressures
and stops depression.
Don’t forget to be Relax in
worst condition to control
first your self then situation.
Vinod Anand 28/03/2018
Friend,Philosopher,Guide

1127 होस हौसला और हिम्मत

होस हौसला और हिम्मत
का त्रिवेणी संगम और कडी
महेनत जीवन में सफलता
कि गेरंटी है,न कोई संदेह ।
होस हौसला और हिम्मत से
नामुमकिन को मुमकिन बना
शकते हो ।
जवानी का जोस होता है
मगर होस न हो तो बेहोशी
छा जाती है, हौसला और
हिम्मत सो जाती है तो
नाकामीयाबी रंग लाती है ।
होस से हौसला, हौसले से
हिम्मत, हिम्मत से साहस
साहस से उमीद जागती है तो
कोई भी काम कर शकते हो
और सफलता कदम चूमने
लगती है । होस हौसला और
हिम्मत जाहँ वहाँ निष्फलता कि
चिता जलती नज़र आती है ।
जिंदगी में सही तरीके से जीना है
तो तीनो का गठबंधन जरूरी है ।
विनोद आनंद 27/03/2018
फ्रेन्ड,फिलोसोफर,गाईड

1126 Life style

Life has three style
ordinary, comfort &
luxurious style.
Ordinary life style is
simple living with
needed materials.
Which has no comfort
and no luxurious way of
living with less desire,
less expectation may lead
happy and peaceful life.
If you incorporate high
thinking then will be
ideal life style.
Comfort life style is
with item of comforts.
Which may lead to
idleness & lethargy.
Luxurious life style is
with item of luxurious.
Very rich people live
such luxurious style.
Which may lead less
responsible, irregular
life & may incur bad
habits so worried life.
For happy, peaceful and
successful life please live
ideal life of simple living
and high thinking with
needed or less comfort.
Vinod Anand 25/03/2018
Friend,Philosopher,Guide

1125 Identity

Our common and basic
Identity is human being,
should never be change
any time even though we
acquire other identity in
office or any other place.
Identity carries it’s nature
and responsibility which
is suitable for that place.
Do not carry identity of
office to house because
in house your identity is
different switch over to
that identity as a family
member & relationship.
Problem occurs when we
forget our basic identity
of human being & never
switch over the identity
with respect to place.
In house also your identity
is different with every one.
Talk & behave accordingly.
Immediately sense your
identity & switch to new
identity before you speak or
act or react and don’t forget
your identity of human being.
Be aware & conscious about
your identity at every place to
live happy and peaceful life.
Vinod Anand 25/03/2018
Friend,Philosopher,Guide

1124 आदत बनालो

हसने कि आदत बनालो क्यूँ कि
रूलानेवलों कि कमी नही है ।
गीर कर खडे होने कि आदत बनालो,
क्यूँ कि गीरानेवालों कि कमी नही है ।
आगे बढने कि आदत बनालो क्यूँ कि
पीछे खींचनेवालों कि कमी नही है ।
खुद को सलाह देने कि आदत बनालो
क्यूँ कि सलाह देनेवालों कि कमी नहीं ।
हंमेशा शीखने कि आदत बनालो
क्यूँ कि गलत शीखानेवालों कि कमी नही ।
आंख बधकर विश्र्वास नही करने कि
आदत बनालो, क्यूँ कि विश्वास दिलाकर
विश्वास तोडनेवालों कि कमी नहीं ।
अच्छ दोस्त बनाने कि आदत बनालो
क्यूँ कि दोस्ती के बाद दुश्मनी
करनेवालों कि कमी नही ।
खुद को सुधारने कि आदत बनालो
क्यूँ कि बिगाडनेवलों कि कमी नही ।
अपनी कुछ बाते छीपाने कि आदत
बनालों क्यूँ कि बातों का गलत
ईस्तेमेल करनेवालों कि कमी नहीं ।
सावधान और होश में रहने कि आदत
बनालो तो जिंदगी आसान हो जाएगी ।
वरना परेशानी और मुश्केली आएगी ।
विनोद आनंद 25/03/2018
फ्रेन्ड,फिलोसोफर,गाईड