1130 દયાદાન

દયા સદ્ ભાવ દિલમાં
સહાનીભૂતી,પ્રેમ સેવા
ને સર્પમણનો ભાવ જગાડે.
પરમાત્મા દયાના સાગર
આત્મા પરમાત્માનો અંશ
આપણે આત્મા દયાવાન.
ભીતરમાં દયા છે જ ફક્ત
દયા ને જગાડવાની છે.
દયા ધર્મનું મૂળ છે અનેે
છે પુણ્યની પરબ.
દયા કરો દીન બનો તો
બનશો દયાવાન.
દયા કરો ને જરૂરતમંદ
વ્યક્તિને મદદ પૈસાની
પ્રેમની કે સમયની કરો.
દયા કે દાન યોગ્યતા કે
પાત્રતા પ્રમાણે આપવું.
છૂપુ દાન ઉત્તમ કહેવાય.
દાનનો ઢંઢેરો ન પીટાય
કે તક્તી ન મુકાય.
ન આવે અભિમાન દાન
થી તેનું ધ્યાન રહે.
વિનોદ આનંદ 30/03/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s