1445 2019 સાલ મુબારક

2019 સાલ મુબારક
હાર્દિક શુભેચ્છા અને
મંગલ કામના સાલ
2019 યાદગાર બને.
આશીર્વાદ છે કે નવું
વર્ષ જીવનનું શ્રેષ્ઠ
અને અદભૂત બને.
આશીર્વાદ હકીકત
બનાવા નવા વર્ષમાં
સંકલ્પ લેવાનો છે કે
નવું વર્ષ યાદગાર ને
અદભૂત હું બનાવીશ.
ખરેખર ઈચ્છા હોયતો
એક સુવર્ણ સુજાવ છે.
બસ સ્વભાવ સુધારવા
નો સંકલ્પ લેવાનો છે.
એટલું નહી, જીવનનો
ધ્યેય બનાવવાનો છે.
સમય નિર્ધારિત કર કે
સાલ 2020 માં સંકલ્પ
પૂર્ણ થયાની ઉજવણી
કરવાની છે. પસંદગી
અને પ્રયાસ તમારો છે.
મારા હાર્દિક આશીર્વાદ
છે કે આ તમારો સંકલ્પ
2020 માં પૂર્ણ થાય.
વિનોદ આનંદ 01/01/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1444 साल 2019 मुबारक

2019 साल मुबारक
हार्दिक शुभेच्छाए और
मंगल कामनाए, साल
2019 यादगार बने ।
आशीर्वाद है कि नया
साल जिंदगी का श्रेष्ठ
और अदभूत साल बने ।
आशीर्वाद सफल हो एसा
संकल्प लेना होगा कि मैं
नया साल यादगार और
अदभूत बनाऊगा ।
अगर आप चाहते है तो
सुवर्ण सुजाव यह है कि
जिंदगी में से कमीयाँ और
खामीयाँ को बस दूर करने
का संकल्प लेना है, ईतना हि
नहिं जिंदगी का मकस्द भी
बनाना है, समय निर्धारित
करना है कि साल 2020 में
संकल्प पूर्ण करके उत्सव
भी मनाऊगा । पसंदगी और
प्रयास आप का है और मेरा
हार्दिक आशीर्वाद है कि
आप का यह संकल्प 2020
तक पूर्ण हो जाए ।
विनोद आनंद 01/01/2019
फ्रेन्ड,फिलोसोफर,गाईड

1443 Happy New Year 2019

.Bye Bye Year 2018 &
Welcome Year 2019.
Wishing you happy
new year that 2019
become best, great
and marvellous.
Make resolution to
turn my wish true.
Make it your target
to achieve before
2020 to celebrate
your achievement
in year 2020. If you
are interested, I have
Golden suggestion….
Drop bad habits and
create good habit to
make your life best
great & marvellous.
Choice & desire is
yours, Best of Luck.
Vinod Anand 01/01/2019
Friend,Philosopher,Guide

1442 Control the mind

Mind control is essential,
otherwise mind will
control you and does not
obey your command.
Mind will be control by
senses, means mind
is slave of senses and
you are slave of mind.
There are few methods
to practice to control
the mind.
First simple rule is…….
Don’t listen or ignore or
reject demand from the
mind and senses.
Practice to say first NO
to mind then think with
intelligent & knowledge
that demand is valid or
good result oriented
then allow mind to fulfill
his demand otherwise
say NO. If you practice
this rule Slowly you will
be able to control mind.
Do fasting a week and
live with planning and
rules to follow srictly.
You have to explain or
force to follow the mind
which is good for all.
Vinod Anand 31/12/2018
Friend,Philosopher,Guide