1457 સ્વભાવ

સ્વભાવ એટલે પોતાનો
ભાવ,વલણ,માન્યતા થી
બને તમારી વાણી,વર્તન
ને વ્યવહાર જેનાથી બને
તમારું વ્યક્તિત્વ.સારી
ભાવનાઓ,સકારાત્મક
વલણ ને માન્યતાઓ
થી બને સારું વ્યક્તિત્વ,
નહી તો ખરાબ વ્યક્તિત્વ.
તમારી આદતો ને વિચારો
બનાવે તમારો સ્વભાવ.
જાને અનજાને સ્વભાવ
બની જાય છે પણ કાંઈ
ખબર પડતી નથી અને
ખબર પડે પછી,શું થાય?
ખરાબ આદતો બને ખરાબ
સ્વભાવ ને ખરાબ વ્યક્તિત્વ.
સારો સ્વભાવ ને આદતો થી
થાય ઘરમાં સ્વર્ગ નું નિર્માણ
ખરાબ સ્વભાવ ને આદતોથી
થાય ઘરમાં નર્ક નું નિર્માણ.
ખરાબ આદત જેવી બીજાની
ભૂલ કાઢવી, ખામીઓ જોવી
મજાક ઉડવી, રોક ટોક કરવી.
ખરાબ સ્વભાવ, બને સંબંધ
કમજોર ને જીવન કઠીન.
પ્રેમાળ, દયાળું, કરૂણા,ઉદાર
સ્વભાવ બને જીવન સુંદર.
વિનોદ આનંદ 09/01/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s