1464 સંબંધોનું ગણિત

સંબંધોની ગરીમા, કિંમત,
જરૂરીયાત સમજીને તેની
કદર કરીને, માન સન્માન
કરી ને સંબંધો ને જાળવી
રાખવાની કલા હસ્તગત
કરીલે તે છે સંબંધોનું ગણિત.
તેમ કરવા સૂત્રો, જેવા કે
સહન કરીલેવું, બાંધ છોડ
કરવી, ક્ષમા કરવી, ક્ષમા
આપવી, ભૂલ કબૂલ કરવી,
ભૂલ ન કાઢવી, રોક ટોક કે
ચીક ચીક ન કરવી વગેરે.
સંબંધોના ગણિતમાં પ્રેમનો
કરવનો છે સરવાળો. ને
રાગ દ્વેષ અને ઈર્ષાની
કરવાની છે બાદબાકી.
પછી સંબંધોના ગણિતમાં
સ્વાર્થનો ભાગાકાર અને
નિખાલસતાનો કરવાનો છે
ગુણાકાર. કુટુંબમાં બીજાની
જરૂરીયાત ને સમસ્યાઓના
સમીકરણ છોડવા જરૂરી છે.
જીવનની પરીક્ષામાં સંબંધો
ના ગણિતમાં 100% માર્કસ
થાય પ્રાપ્ત તો પાસ થવાય.
સંબંધોના ગણિતમાં જે થાય
નાપાસ તે કદી ન પાસ થાય
જીવન ની પરીક્ષામાં.
સંબંધોનું ગણિત સમજી લેજો
ભણી લેજો ને શીખી લેજો ને.
વિનોદ આનંદ 18/01/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s