1540 વિટંબણા

જીવનમાં છે ઘણી વિટંબણા.
જેને પ્રેમ કરીએ છીએ એની
જોડે ઝઘડીએ છીએ અને
પોતાના સાથે પારકા જેવો
વ્યવહાર કરીએ છીએ
એજ છે વિટંબણા.
કુટુંબંના સંબંધો ઓછું અને
બીજા નવા જેવા કે મિત્ર
ઓફીસમાં સાથે કામ કરતાં
વ્યક્તિના સંબંધોને વધારે
અગત્યતા ને મહત્વત
આપીએ છીએ એ છે વિટંબણા.
જે બાબતમાં ‘ના’ કહેવાની
હોય ત્યાં ‘હા’ કહે છીએ અને
જ્યાં ‘ના’ કહેવાની હોય ત્યાં
‘હા’ કહીએ છીએ એ છે વિટંબણા.
જીવનમાં જે કરવાનું હોય તે
કરતા નથી, જે કરવાનું નથી
તે કરીએ છીએ એ છે વિટંબણા.
જ્યા ચૂપ રહેવાનું છે ત્યાં
બોલીએ છિએ અને જ્યાં
બોલવાનું હોય ત્યાંચૂપ રહી
છીએ એ જ છે વિટંબણા.
જ્યાં ગુસ્સો કરવાનો છે ત્યાં
શાંત રહીએ છીએ ને શાંત
રહેવાનું હોય ત્યાં ગુસ્સો કરી
એ છીએ એ જ છે વિટંબણા.
આ બધી વિટંબણાઓ નો
હલ આવે તો જીવન સફળ
સુખ શાંતિમાં પસાર થાય.
સહી સમયે સહી વાત કે
કામ કે વ્યવહાર કરતાં શીખો
તો વિટંબણા ન રહે, તો પછી
મુશ્કેલીઓ ને તકલીફ પણ
થઈ જાય ઓછી.
વિનોદ આનંદ 20/03/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s