1582 કુંવારી કન્યા

કુંવારી કન્યાને શાસ્ત્ર
માં માંગલીક એટલે કે
શુકનીયાર ને લક્ષ્મી
કહી છે. કુંવારી કન્યાના
શુકન સારા એમ કહ્યુ છે.
કુંવારી કન્યાનું કુંવારાપણું
તેની આન બાન ને શાન છે.
પરિવારની છે જવાબદારી
કુંવારાપણની માવજત
કરવાની, જ્યારે આવે
કન્યા જવાનીના ઉંમરે.
કન્યા ને પરિવારની આબરૂ
કન્યાના કુંવારાપણામાં છે.
હાલના માહોલમાં એ વધારે
જરૂરી ને ખુબ આવશ્યક છે.
મારી નમ્ર વિનતી છે કે આ
બાબતમાં કુવારી કન્યા પણ
મર્યાદામાં રહી ને મા-બાપને
સાથ અને સહયોગ આપે.
લગ્ન પહેલા કન્યાનું કૌમર્ય
એટલે કુંવારાપણું ભ્રષ્ટ ન
થવું જોએ તો જ તેની આબરૂ
જળવાય ને આન બાન
શાનથી પોતાના ઘરે જાય.
કુંવારી કન્યાએ ફક્ત એક
વાત યાદ રાખવામાંની છે
કે તે કુંવરી કન્યા છે ને તેને
જવાનીમાં કોઈ છોકરાના
પ્રેમમાં નથી પડવાનું.
કારણ કે એ પ્રેમ નહિ મોહ
ને વાસનાનો ઉભરો છે.
માબાપના સંસ્કાર આબરૂ
અને તમારી પવિત્રતા
ખાતર મર્યાદાના પાલન
થી વાસનાના ઉભરાને
શાંત કરી કુંવારપણને
જાળવી રાખજો. શાસ્ત્રના
વચનની ગરીમા જાળવી
રાખવી એ તમારો પહેલી
ને ઉમદા જવાબદરી છે.
વિનોદ આનંદ 29/04/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s