1644 સંસારી કે સંન્યાસી

સંસારમાં બધા સાથે
જીવે, એ છે સંસારી.
સંસારથી અલગ જીવે
એ છે સંન્યાસી.
સંસારી આસક્ત બની
મોહ માયામાં જીવે છે.
સંન્યાસી અનાસક્ત બની
મોહ માયા ત્યજી જીવે છે.
સંસારી હોય કે સંન્યાસી
જીવન ઉદેશ્ય છે મુક્તિ
જન્મ મરણના ફેરામાંથી.
સંન્યાસીને મુક્તિ જલદી,
સંસારીને મુક્તિ મોડી મળે.
બેઉ રસ્તો અલગ છે પણ
નિશાન મુક્તિ છે, જીવન
તીર ને સંસાર કે સંન્યાસ
છે બાણ ને ભક્તિ છે ગુરુ.
ભક્તિ સંસારીની આસક્તિને
અનાસક્તિમાં અને મોહ
માયાને પ્રેમ ને કરુણામાં
કરે છે પરિવર્તીત.
સરળ ઉપાય મુક્તિનો છે
બહાર સંસારી, ભીતર
સંન્યાસી ને ભક્તિથી મળે
મુક્તિ.સંસારમાં મન ઠીક
પણ મનમાં સંસાર ખતર
નાક, જેવી રીત પાણીમાં
નાવ ઠીક ને નાવમાં પાણી.
ખતરનાક. સંસારમાં રહીને,
સંસારથી અલિપ્ત કમલવત્
જીવન છે મુક્તિનો સરળ માર્ગ
વિનોદ આનંદ 26/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s