1819 જીવનનું ધ્યેય

બધાનું જિંદગીનું ધ્યેય શું ?
જિંદગીનું ધ્યેય છે સુખ .
આપણે જે પણ કરીએ છે,
ફક્ત સુખ મેળવવા માટે.
સુખ કેમાંથી મળે ?
કોઈ ને સફળતામાંથી,
કોઈ ને સંપત્તિમાથી,
કોઈ ને સંબંધો માંથી,
તો કોઈ ને શાંતિ માંથી
સુખ મળતું હોય છે.
જે આપણી પાસે છે એજ
સુખ છે, નથી એનું દુઃખ
કરવાથી,જે છે એનું સુખ
નહિ માણી શકો . કરવો
એનો પ્રયાસ કરોન મળે
તો દુઃખી ન થાવ.આ છે,
સુખી થવાની ચાવી.
બીજી ચાવી તમારો સુખ
અને દુઃખ પ્રત્યે હકારાત્મક
અભિગમ અને પરિભાષા.
ત્રીજી ચાવી ન કરો સુખની
સરખામણી જે દુઃખનું કારણ.
સરખામણી ઓછા સુખ વાળા
સાથે કરો તો દુઃખી ન થવાય.
સુખ દુઃખ સિક્કાની બે બાજુ.
સુખમાં દુઃખી ન થાવ અને
દુઃખમાં ખુશ રહો,સુખ આવશે.
વિનોદ આનંદ. 10/12/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s