1873 જીવન જીવવાની રીત

સરળ સાદી ને સાચી
રીત જીવવાની કઈ ?
જીવનમાં સરળ સહજ
અને સાત્વિક બનો .
પ્રેમ, અહિંસા ને કરૂણા
યુક્ત જીવન જીઓ.
છલ કપટ, રાગ દ્વેષ,
ને ઈર્ષાથી થી બચો .
કોઈની પણ ફરીયાદ
નહિ કરો, ભૂલ ન કાઢો
ને દોષ ન જુઓ.
સ્વીકાર ભાવ કેળવો .
પોતાની ભૂલ ને દોષ
દર્શન કરો ને સુધારો..
બીજાની ભૂલ માફ કરો
ને પોતાની ભૂલ કબૂલી
માફી માગીલો .જેવો
વ્યવહાર બીજાનો નથી
ગમતો એવો વ્યવહાર
બીજા જોડે તમે ન કરો .
સરખામણી બીજા જોડે
નહિ પોતાની જોડે કરો .
ચાડી ચુગલી ને નિંદા ન
કરો .અધિકાર પર નહિ
કર્તવ્ય પર ધ્યાન દો .
વાદ વિવાદ નહિ પણ
વાતચીત કરો .
સંબંધો ને અગત્યતા અને
અગ્રતા આપો પૈસાને નહિ.
જીવન સિધ્ધાંત, નિયમ ને
ઉદ્દેશ અનુસાર જવો .
જીવવાની સરળ સાદી ને
સાચી રીત જીવન સફળ,
અને સાર્થક બનશે.
વિનોદ આનંદ. 26/01/2020
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s