1215 શેર શાયરીનો ખજાનો-7

💚 કમાલ
શેર શાયરી દિલ ખુશ કરે
મન થાય પ્રસન્ન ને રાજી
ચહેરો ખીલે ફૂલની જેમ.
આનંદ પ્રગટે જીવનમાં.
શેર શાયરીની આ છે કમાલ.
💖 ખુશ ખુશાલ
શેર શાયરી દિલની દોલત
મનના ભાવનું દર્પણ
કલમની કમાલ અને
શાયરે લખી કાગળ પર.
કરે ખુશ ખુશાલ બીજાને.
💙 પ્રગટ કરે
સૌદર્યની સુંદરતા,
દોસ્તની દોસ્તી,
પ્રેમમાં શાયરી પ્રેમ,
મિલનમાં મિલનની ખુશી,
વિયોગમાં ઉદાસી,
ને નફરતમાં દુશ્મની,
પ્રગટ કરે શેર શાયરી.
💛 ખજાનો
શેર શાયરી છે ખજાનો
જીવનમાં ખર્ચ કરાનો,
હસી ખુશી ખરીદવાનો,
મન ને સમજાવાનો,
દિલને ખીલવવાનો
ને દુ:ખ ને ભગાડવાનો .
લુટીલો ખજાનો જીવનમાં
શેર શાયરીનો ને મેળવીલો
હસી, ખુશી, અને આનંદ.
વિનોદ આનંદ 21/06/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1215 શેર શાયરીનો ખજાનો-7

💚 કમાલ
શેર શાયરી દિલ ખુશ કરે
મન થાય પ્રસન્ન ને રાજી
ચહેરો ખીલે ફૂલની જેમ.
આનંદ પ્રગટે જીવનમાં.
શેર શાયરીની આ છે કમાલ.
💖 ખુશ ખુશાલ
શેર શાયરી દિલની દોલત
મનના ભાવનું દર્પણ
કલમની કમાલ અને
શાયરે લખી કાગળ પર.
કરે ખુશ ખુશાલ બીજાને.
💙 પ્રગટ કરે
સૌદર્યની સુંદરતા,
દોસ્તની દોસ્તી,
પ્રેમમાં શાયરી પ્રેમ,
મિલનમાં મિલનની ખુશી,
વિયોગમાં ઉદાસી,
ને નફરતમાં દુશ્મની,
પ્રગટ કરે શેર શાયરી.
💛 ખજાનો
શેર શાયરી છે ખજાનો
જીવનમાં ખર્ચ કરાનો,
હસી ખુશી ખરીદવાનો,
મન ને સમજાવાનો,
દિલને ખીલવવાનો
ને દુ:ખ ને ભગાડવાનો .
લુટીલો ખજાનો જીવનમાં
શેર શાયરીનો ને મેળવીલો
હસી, ખુશી, અને આનંદ.
વિનોદ આનંદ 21/06/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1169 કવિની દૌલત

કવિની દૌલત, મનમાં પ્રેમ
દિલમાં શુભ ભાવ ને વિચાર.
કવિની દૌલત, કાગળ ને કલમ,
રચે કવિતા અનમોલ.
કવિની દૌલત, કલ્પના જ્યાં
કોઇને પોહોંચે ત્યા પોહોંચે કવિ.
કવિની દૌલત, જ્ઞાન.
જ્ઞાન પવિત્ર ને મૂલ્યવાન.
કવિની દૌલત, કવિતા મનને
મલકાવે અને હ્યદય કરે શીતલ.
કવિની દૌલત,માન સન્માન
ધન દૌલતનો ન લાલચી.
કવિની દૌલત, સંતોષ ને સદ્
ગુણ,હર હાલમાં રહે ખુશ.
કવિ પ્રચારક જ્ઞાનનો, સેવક
સમાજનો અને દૂત ઈશ્ર્વરનો .
વિનોદ આનંદ 08/05/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

કવિતા પુષ્પ

​કવિતા કવિની કલમ 

પર ખીલેલું પુષ્પ, 

જીવનના બગીચામાં. 

શબ્દો પાખડીઓ પુષ્પની. 

કવિતાનો અર્થ ખુશબૂ, 

પ્રેરણા કવિતાની 

શોભા જીવનની. 

કવિ ગુરૂ સમાજના

શરણગારે જીવન. 

કવિતા પુષ્પ જીવનનો

મુગટ બને તો જીવન સુંદર. 

કવિતાનો સાર સમજાવે

જીવનનુ રહસ્ય ને મૂલ્ય. 

શીખવાડે રીત જીવન 

જીવવાની,પુષ્પની સુવાસ.

કવિતા પુષ્પ હ્રદયમાં

હમેંશા રહે ખિલેલુ ને

મહેકાવે જીવન.

વિનોદ આનંદ                       08/01/2016   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ