954  ઉત્સાહ જગાઓ

ઉત્સાહ  વગર સફળતા નથી. 

ઉત્સાહથી કામ થાય બરાબર. 

ઉત્સાહથી કોઈ મોટું બળ નથી. 

નિર્માણમાં ઉત્સાહ છે મુખ્ય. 

ઉન્નતિમાં પણ ઉત્સાહ છે મુખ્ય.

કોઈ કાર્ય પૂર્ણ થાય ઉત્સાહથી. 

કોઈ લક્ષ્ય પૂર્ણ થાય ઉત્સાહથી. 

ઉત્સાહ વગરનું કામ બગાડે કે, 

ન થાય કે ન થાય સમયસર. 

ઉત્સાહનો કટ્ટર દુશ્મન નિરાશા, 

ઉત્સાહની પ્રિય સહેલી આશા, 

ઉલ્લાસ ને રુચી ને ઈચ્છા.  

કામમાં રુચી ને ઈચ્છા જગાઓ, 

સફળતાની આશા જગાઓ, 

ઉત્સાહથી ને ઉલ્લાસથી, 

કામની શરૂઆત કરો, 

કામ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી

ઉત્સહીત થઈ કામ કરતા રહો., 

સફળતા તમારી થઈ જશે. 

શર્ત એ છે નિષ્ફળતા અને

નિરાશાને પાસે ન આવવા દો.  

ઉત્સાહ વગર જીવન નિરશ

અને અધોગતિનો માર્ગ. 

ઉત્સાહ જીવનનો આનંદ

ને પ્રગતિનો માર્ગ. 

જીવનમાં ઉત્સાહને જગાઓ

સફળતા અને આનંદ મેળવો. 

વિનોદઆનંદ                         28/10/2017      ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

 

Advertisements

928 પરિણામ

પરીક્ષાનું પરિણામ. 

પરિણામ નિષ્ફળતા

હોય કે સફળતા.

સકારાત્મતા વલણથી

સ્વીકાર કરવાનું છે

પરિણામ, ને રાખવાનું 

સફળતાનું લક્ષ્ય કાયમ. 

સફળતામાં ન અભિમાન. 

નિષ્ફળતામાં  ન નિરાશા. 

સમ્યક વિચાર,સમતુલન

ફરી પ્રયાસ સફળતાનો. 

સાચો ને યોગ્ય ઉપાય. 

પરિણામ આપણી ક્ષમતા, 

આવડત, બુધ્ધમત્તાનું માપ. 

પરિણામ માર્ગદર્શક ને 

પ્રેરણા પ્રતિક સફળતાનું. 

પરીક્ષાથી ન ડરો,પરિણામથી

ન ગભરાઓ બસ પરિશ્રમ ને

સમતુલન સફળતાની ચાવી. 

સૂત્ર-પરિશ્રમ એજ સફળતા. 

વિનોદ આનંદ                        24/09/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

859 હસે એનું… રડે એનું… 

હસે એનું ઘર બને સ્વર્ગ 

રડે એનું  ઘર બને નર્ક 

હસે એજ રહે પ્રસન્ન 

રડે  એજ રહે ઉદાસ  

હસે એજ રહે  સુખી   

રડે  એજ રહે દુ:ખી 

હસે એજ રહે નિરોગી   

રડે  એજ રહે બિમાર 

હસે એ ગમે સદા

રડે  એ ન ગમે કદી

હસે એજ હસાવે   

રડે  એજ રડાવે 

હસે એજ અમીર

રડે એજ ગરીબ

હસે એનું વસે ઘર 

રડે એનું  ઉજડે ઘર 

હસે એનું મન રહે પ્રસન્ન 

દિલ રહે ખુશ ને ગમે બધાને

રડે એનું મન ગમગીન રહે

દિલ રહે નારાજ હમેંશા, 

ન ગમે કોઈને. 

હસી અમૃત ને રુદન ઝેર. 

હસવું ને હસાવવું જીવનનુ

લક્ષ્ય હોય તો જીવનમાં,

સફળતા, સુખ શાંતિનું 

લક્ષ્ય થશે પૂર્ણ ને

જીવન બનશે સમૃધ્ધ. 

વિનોદ આનંદ                          28/07/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

833 … એ જ પુત્રવધુ

પુત્રથી વધુ વ્હાલી લાગે, 

પુત્ર ને સુપુત્ર બનાવે, 

પરિવારની સેવા ને

મર્યાદા જાળવે એ જ પુત્રવધુ. 

પરિવાર ને પોતાનો માને, 

જેના વગર પરિવાર લાગે સુનો, 

પરિવારની અન્નપૂર્ણા બને ને

પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરે એ જ પુત્રવધુ. 

પરિવારની આધારશીલા બને, 

ઘરની શોભા ને શાન બને, 

પરિવારમાં ધર્મપત્નિ બને ને

સુખશાંતિ રાખે એ જ પુત્રવધુ. 

પરિવારને પ્રેમથી જોડે, 

સંબંધોની પુષ્ટિ કરે, 

નારી નારાયણની બને, 

પરિવારને સ્વર્ગ બનાવે, 

એ જ એક આદર્શ પુત્રવધુ. 

આજ લક્ષ્ય ને ઉદ્દેશ દરેક

પુત્રવધુનો હોવો જોઇએ. 

એમાં જ એની સફળતા ને

સાર્થકતા, ગૌરવ ને ગરીમા છે. 

વરના માનવ જીવન વ્યર્થ છે

વિનોદ આનંદ                           05/07/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

666 સ્વસુધાર

​સ્વસુધાર વીના સિધ્ધિ નહી

આવશ્યક જીવનમાં સ્વસુધાર

સ્વસુધાર નું લક્ષ્ય રાખો. 

જીવનનો પાયો. સ્વસુધાર. 

જીવનમાં પલ પલ સ્વસુધાર 

સફળતાનો રાજમાર્ગ. 

કેળવણી સદ્ ગુણો ની 

દુર્ગુણોને છોડવા 

કેળવણી સારી આદતની 

ખરાબ આદતો ને છોડવી

પ્રગટ કરવી સારી ભાવના 

ખરાબ ભાવના કરવી ભસ્મ . 

રહેવું સત્કર્મમાં પ્રવૃત 

કરવું સદ્ આચરણ ને

સ્વભાવ સુધાર એજ સ્વસુધાર. 

સ્વસુધાર પહેલા સ્વપરિચય

સ્વપરિચય એજ સ્વવ્યક્તિત્વ

ખરાબી, ખામી ની જાણકારી

જેણે દૂર કરીને સજ્જન બનવું 

સ્વપરિચય ને સ્વસુધાર એજ

સાધના વ્યક્તિત્વ વિકાસ, 

સુખ, શાંતિ ને સફળતાની. 

સ્વસુધાર સ્વર્ગની સીડી. 

વિનોદ આનંદ                        12/02/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

660 ખામી ને ખુબીઓ

​જીવન ખામીઓ અને

ખુબીઓ થી ભરપુર.  

વધારે ખામીઓ 

વધારે મુશ્કેલીઓ, 

વધારે દુ:ખ ને અશાંતિ. 

વધારે ખુબીઓ 

વધારે આસાની, 

વધારે સુખ ને શાંતિ. 

ઓછી ખામીઓ 

ને વધારે ખુબીઓ 

સફળ,સાર્થક જીવન. 

ઓછી ખુબીઓ 

ને વધારે ખામીઓ 

અસફળ,બરબાદ જીવન. 

ખામીઓ વિકાસ રોકે

વિનાશ નો રસ્તો

ખુબીઓ વિનાસ રોકે. 

વિકાસ નો રસ્તો

ખોળી ખોળી ખામીઓ

દૂર કરવી અને

શોધી શોધી ખુબીઓ

વધારવી જીવનનો ઉદ્દેશ. 

ખામી રહીત, ખુબીઓ થી

ભરપૂર એ આદર્શ જીવન. 

વિનોદ આનંદ                         05/02/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

 

650 જીઓ ને જીવવા દો

​જીવન બધાનું કિંમતી, 

બધાને જીજીવીસા છે

બધાને સુખ શાંતિથી જીવું છે. 

તેમાં તમે વિલન ન બનો

જીઓ ને જીવવા દો. એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

નસીબથી બધાને મળે છે

કોઈ ને વધારે, કોઈ ને ઓછુ. 

કોઇ ને વધારે મળે તો તમે

ઈર્ષા ન કરો, દ્વેષ ન કરો. 

તેમની ખુસીમાં,ખુસ રહો. 

જીઓ ને જીવવા દો.ને એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

પુરુષાર્થ સફળતાની જનની

પુરુષાર્થીની સફળતાથી 

હ્રદય ને મનને ન બાળો

તેની સફળતાથી પ્રેરણા લો. 

જીઓ ને જીવવા દો.ને એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

મળ્યુ તેનો ઇશ્વરનો આભાર

નિષ્ઠાથી,કુશળતાથી કર્મ કરો. 

બધા માટે શુભ-મંગળ કામના 

માટે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરો . 

જીઓ ને જીવવા દો.ને એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

વિનોદ આનંદ                       26/01/2016 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ