859 હસે એનું… રડે એનું… 

હસે એનું ઘર બને સ્વર્ગ 

રડે એનું  ઘર બને નર્ક 

હસે એજ રહે પ્રસન્ન 

રડે  એજ રહે ઉદાસ  

હસે એજ રહે  સુખી   

રડે  એજ રહે દુ:ખી 

હસે એજ રહે નિરોગી   

રડે  એજ રહે બિમાર 

હસે એ ગમે સદા

રડે  એ ન ગમે કદી

હસે એજ હસાવે   

રડે  એજ રડાવે 

હસે એજ અમીર

રડે એજ ગરીબ

હસે એનું વસે ઘર 

રડે એનું  ઉજડે ઘર 

હસે એનું મન રહે પ્રસન્ન 

દિલ રહે ખુશ ને ગમે બધાને

રડે એનું મન ગમગીન રહે

દિલ રહે નારાજ હમેંશા, 

ન ગમે કોઈને. 

હસી અમૃત ને રુદન ઝેર. 

હસવું ને હસાવવું જીવનનુ

લક્ષ્ય હોય તો જીવનમાં,

સફળતા, સુખ શાંતિનું 

લક્ષ્ય થશે પૂર્ણ ને

જીવન બનશે સમૃધ્ધ. 

વિનોદ આનંદ                          28/07/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

782 વર્તમાન

વર્તમાન ચિંતાગ્રસ્ત કેમ ? 

અયોગ્ય નિર્ણય,અજ્ઞાનતા ,

શંકા,ભ્રમ,ડર ના કારણે

વર્તમાન ચિંતાગ્રસ્ત છે. 

અયોગ્ય નિર્ણય કેમ ? 

કુબુધ્ધિ ના કારણે

અયોગ્ય નિર્ણય. 

બુધ્ધિ કુબુધ્ધિ કેમ ? 

કુસંગ,સત્સંગ ને

ગુરૂ નો અભાવથી

બુધ્ધિ કુબુધ્ધિ છે. 

કોઈ ગુરૂ-સત્સંગથી જ્ઞાન 

ને જ્ઞાનથી સહી દિશાથી 

બને બુધ્ધિ સુબુધ્ધિ . 

સુબુધ્ધિથી યોગ્ય નિર્ણય, 

યોગ્ય નિર્ણયથી વર્તમાન

બને ચિંતા ને ભ્રમ રહીત 

ડર ને શંકા રહીત, તો

વર્તમાન સુખ શાંતિનું ધામ. 

વર્તમાનમાં જીવો, 

ભૂતકાળને ભૂલો ને, 

ભવિષ્યની ચિંતા ન કરો, 

ભવિષ્યનું ચિતન કરો. 

વર્તમાન સુધરી જશે. 

વિનોદ આનંદ                        21/05/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

660 ખામી ને ખુબીઓ

​જીવન ખામીઓ અને

ખુબીઓ થી ભરપુર.  

વધારે ખામીઓ 

વધારે મુશ્કેલીઓ, 

વધારે દુ:ખ ને અશાંતિ. 

વધારે ખુબીઓ 

વધારે આસાની, 

વધારે સુખ ને શાંતિ. 

ઓછી ખામીઓ 

ને વધારે ખુબીઓ 

સફળ,સાર્થક જીવન. 

ઓછી ખુબીઓ 

ને વધારે ખામીઓ 

અસફળ,બરબાદ જીવન. 

ખામીઓ વિકાસ રોકે

વિનાશ નો રસ્તો

ખુબીઓ વિનાસ રોકે. 

વિકાસ નો રસ્તો

ખોળી ખોળી ખામીઓ

દૂર કરવી અને

શોધી શોધી ખુબીઓ

વધારવી જીવનનો ઉદ્દેશ. 

ખામી રહીત, ખુબીઓ થી

ભરપૂર એ આદર્શ જીવન. 

વિનોદ આનંદ                         05/02/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

 

ચહેરા પર…. . 

​ચહેરા પર નિરાશા દેખાય છે

આશા નજર નથી આવતી. 

આશા ને જગાડો, 

નિરાશા ભગાડો. 

ચહેરા પર ખામોશી દેખાય છે

ખુસી નજર નથી આવતી. 

ખુશ રહો, ખામોશી નહી રહે. 

ચહેરા પર ગંભીરતા દેખાય છે

હસી નજર નથી આવતી. 

હસતા રહો,મુસ્કરાઓ, 

ગંભીરતાજતી રહશે. 

ચહેરા પર દંભ દેખાય છે

નિખાલસતા નજર નથી આવતી. 

નિખાલસ બનો,દંભ દૂર થશે. 

ચહેરા પર અભિમાન દેખાય છે

નિર્દોષતા નજર નથી આવતી

સ્વમાની બનો તો, 

અભિમાન ઓગળી જશે. 

ચહેરા પર દુ:ખ દેખાય છે

સુખ નજર નથી આવતું

સુખને યાદ કરો ને રાહ જુઓ

દુ:ખ દુખી નહી કરે. 

ગમેતે પરિસ્થિતિ હોય 

ચહેરા પર હસી ખુશીને રાખો. 

વિનોદ આનંદ                       16/12/2016   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

 

મન એક ખેતર

​મન એજ ખેતર 

વિચાર એજ બીજ. 

સારું બીજ-સારા વિચાર

સારીસંભાળ-લક્ષ્ય,સંકલ્પ

સારી માવજત-યોજના,કર્મ 

પુરતું જળ-દ્દઢ ઈચ્છા

મબલખ પાક-સફળતા.

મન એક બંજર જમીન
ન કોઇ પાક-સદ્ ગુણોનો 

ન કોઇ ખેતી તો ઊગી 

નીકળે ઝાડ,ઝાંખરા-દુર્ગુણો 

આવે જીવનમાં બીન પ્રયાસ

મન ના ખેરતમાં
રોપો સારા વિચારો

પામો સદ્ ગુણો,કર્મો 

ને સફળતાની ફસલ. 

ને કમાઓ સુખ શાંતિ 

અને સમૃધ્ધિ જીવનમાં

 વિનોદ આનંદ                           25/10/2016    ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

કેળવણી

​કેળવણી એટલે સારી રીતે 

જીવન જીવવાનું પ્રશિક્ષણ ને

અભ્યાસ કરાવવાની પ્રક્રીયા. 

માત પિતા પ્રથમ ગુરુ એક

આદર્શ વ્યક્તિત્વ માટે. 

કેળવણી સંસ્કાર સિંચન ને, 
જ્ઞાનને જીવનમાં ઉપયોગ. 

કેળવણી પલ પલનો પ્રયોગ

જીવનને સરળ,સહજ બનાવે. 

કેળવણી વાણી, સરો વ્યવહાર 
ને વર્તન કરવા ની આદત પાડે. 

માન સન્માન ને સહયોગ ના

પાઠ ભણાવી સારી સમજ કેળવે. 

કેળવણી તન ને મનને સારી
આદત,  સારા સદ્ ગુણ, સારી 

ભાવના ને કેળવવાની પ્રક્રીયા.

જે કરે,સારા ખાનદાનનું નિર્માણ. 

કેળવણી દેશની ને કુંટુંબની
સંસ્કૃતીનું કરે નિર્માણ. 

કેળવણી અત્યંત આવશ્યક

જીવનમાં સુખ, શાતિ, ને 

સમૃધ્ધિ ને વિ કાસ માટે. 

વિનોદ આનંદ                       21/09/2016  ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ. 

પરિવાર ના શત્રુ

​પરિવાર ના ત્રણ મહાન શત્રુ

કંકાસ કલેશ ને ઝઘડો . 

પરિવારની શાંતિનો કરે ભંગ. 

પરિવારમાં પ્રેમ,સહયોગ ને

સહન શક્તિનો અભાવ, 

પરિવારમાં સ્વાર્થ ને અહંમ

આપે શત્રુઓને આમંત્રણ. 

એક બીજાની નિંદા, કામચોરી, 

ચાડી ચુગલી ને ખામી કાઠવી

કંકાસ કલેશ ને ઝઘડાનું મૂળ. 

ને થાય પરિવારનો વિનાશ. 

એક બીજા સાથે તાલ મેલ, 

માન સન્માન જાળવું, 

પરિવારની મર્યાદાનું પાલન, 

રીત રિવાજનુ અનુસરન, 

એક બીજાની ભાવના ને

તકલીફ સમજી ને વ્યવાહરથી

પરિવાર માં કંકાસ કલેશ ને ઝઘડો 

ન થાય ને સુખ શાંતિ જળવાય. 

પરિવારને કંકાસ કલેશ ને 

ઝઘડથી જે મુક્ત એજ 

અસલમાં સુખી પરિવાર. 

પરિવારમાં શાંતિ જાળવવી

બસ એક માત્ર ઉદ્દેશ્ય રાખવો . 

વિનોદ આનંદ                        29/08/2016    ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.