811 સુવિચાર

સુવિચાર છે રસાયણ, 

કરે જીવન સ્વસ્થ. 

સુવિચાર છે ગંગાજળ, 

કરે જીવન પવિત્ર. 

સુવિચાર છે ડીટરજન્ટ, 

કરે જીવન શુધ્ધ. 

સુવિચાર છે આભૂષણ, 

કરે જીવન સુશોભિત. 

સુવિચાર છે સદ્ ગુરૂ, 

બોધ આપે ગલી ગલી . 

સુવિચાર ની વર્ષા, 

વર્ષે ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની સરિતા 

વહે ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની સુગંધ  

પ્રસરે ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની ફસલ, 

લહેરાએ ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની દોલત, 

છલકાએ ગલી ગલી. 

દોલત સુવિચારની

ખર્ચ કરે ઘડી ઘડી

તો સજ્જનતા મહેંકે

ગલી ગલી. 

વિનોદ આનંદ                           16/06/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

 

Advertisements