1317 કુસંગ કુટેવ કુભાવ કુવિચાર

કુસંગ કુટેવ કુભાવ ને કુવિચાર
બધા દુશ્મન જિવનમાં તમારા.
દુશ્મનો જોડે દોસ્તી ખતરનાક.
દુશ્મનોનો સાથ જિવન દરબાદ.
કુસંગ ખરાબ વ્યક્તિનો સહેવાર
કુસંસ્કારની કેળવણી ને સુસંસ્કાર
ની ચિતા ને ભવિષ્યમાં અંધારુ.
કુસંગ થી દૂર ને સુસંગથી સુધાર.
કુટેવો ,મુશ્કેલી તકલીફની જનની
કુટેવથી છૂટકારો ને સુટેવથી સુધાર.
ઇર્ષા,દ્વેષ,અદેખાઈ,ધૃણા-કુભાવો
તન ને રોગીષ્ટ મનને કરે અશુધ્ધ.
અંતમાં કુવિચાર કુકર્મનું બીજ.
સુવિચાર એ સુકર્મ નુ બીજ.
સુકર્મ સફળ જીવનનુ બીજ.
જીવનમાં કુસંગ કુટેવ કુભાવ ને
કુવિચારના બીજ ન વાવો નહી તો
જીવન જંગલ બને, નંદનવન નહી.
સુસંગ સુટેવ સુભાવ ને સુવિચારથી
બને જીવન નંદનવન. યાદ રાખો.
વિનોદ આનંદ 05/10/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

811 સુવિચાર

સુવિચાર છે રસાયણ, 

કરે જીવન સ્વસ્થ. 

સુવિચાર છે ગંગાજળ, 

કરે જીવન પવિત્ર. 

સુવિચાર છે ડીટરજન્ટ, 

કરે જીવન શુધ્ધ. 

સુવિચાર છે આભૂષણ, 

કરે જીવન સુશોભિત. 

સુવિચાર છે સદ્ ગુરૂ, 

બોધ આપે ગલી ગલી . 

સુવિચાર ની વર્ષા, 

વર્ષે ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની સરિતા 

વહે ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની સુગંધ  

પ્રસરે ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની ફસલ, 

લહેરાએ ગલી ગલી. 

સુવિચાર ની દોલત, 

છલકાએ ગલી ગલી. 

દોલત સુવિચારની

ખર્ચ કરે ઘડી ઘડી

તો સજ્જનતા મહેંકે

ગલી ગલી. 

વિનોદ આનંદ                           16/06/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ