783 વિકાસ પત્રિકા-09/02

Advertisements

Cheating

​Unfaithful, Illegal, Unlogic

Dishonest act by lying, 

hiding truth and pretending 

to gain an advantage from 

the person is cheating. 

Like : To stop someone 

benefit to satisfy self ego. 

Take money  from someone 

by quoting wrong reason. etc

Person having blind trust

on someone, he cheats him. 

Cheater first create trust. 

then cheat him. 

Be concious and awake

and don’t trust blindly any 

one or family member. 

we can not cheat every

one all the time. When it is 

disclose nobody trust us. 

who cheat whom ? 

people don’t know. 

When we cheat person 

first we are cheating 

our SELF because, 

we are not cheat person

we are cheating soul

of each other. 

Vinod Anand                      13/11/2016 Firend,Philosopher,Guide

 
 

 

ચાલો લખીએ કવિતા

ચલો લખીએ કવિતા, કરી શબ્દોની ગોઠવણી, કે લાગે કવિતા ,થોડાશબ્દોમાં કહીદે ઘણું બધું

ચલો લખીએ કવિતા, કરી વિચાર મનમાં,કરી મુડ કરીએ કોશીશ,
કવિતા લખવાની .

ચલો લખીએ કવિતા, કલ્પનાઓમાં રાચી
કવિઓની કવિતા વાંચી, એક શોખ કેળવી
કવિ બનવા લખીએ કવિતા.

ચલો લખીએ કવિતા, થોડા ભાવુક બની
દિલમાં પ્રેમ ને મનમાં  વિશ્ર્વાસ રાખી
કે હું લખી શકીશ કવિતા.

ચલો લખીએ કવિતા, કવિની પ્રેરણા લઇ
પબ્લિકની પ્રસંશા લેવા, દુનિયામાં શૌહરત કમાવવા કવિતા લખીએ.

ચલો લખીએ કવિતા, કોઇની પ્રેરણા બનવાકોઇના હ્યદયમાં વસવા ને મનને જીતવા. લખીને કવિતા સુંદર.

ચલો લખીએ કવિતા, જ્યાં કોઇન પહોંચે
ત્યાં પહોંચવા કેમકે જ્યાં ન પહોંચે રવિ
ત્યાં પહોંચે કવિ.

ચલો બનીએ કવિ લખીને કવિતાઓ
દુનિયામાં સમજનો સૂરજ ઉગાડવા
ઞુઢ જ્ઞાન યુકત લખીએ કવિતા.

વિનોદ આનંદ                          24/03/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.

Take it easy for a while.

When you feel, discomfort & you are uneasy,

Take it easy for a while & accept it.

When time is  Unfavorable & you are upset,

Take it easy for a  while & make it favorable.

When you are angry & panicky,

Take it easy for a while & control the self.

When you feel like scolding some one,

Take it easy for a  while & keep quiet.

When you  feel uneasy & become mood less,

Take it easy for a while & feel easy.

When you are get annoyed & worried,

Take it easy for a while & get relaxed.

When something unexpected happens & shocks you ,

Take it easy for a while & absorb it.

Take it easy for a while  Is effective armour,

To control the self and win overcome any situation.

Leader of world for peace

I am proud of my country,India.

Because there is Democracy & freedom

to speak, and act.

I love my country,India.  

Because of Her  culture of love

peace & approach of live & let live.

I like  my country,India

Because she is Goddess of peace,

& Always showers blessings on others.

I pray GOD for my country,India.

for long & prosperous era of peace.

& Spread her fragrance over the world.

I request Indian-NRI to contribute

Their  role to makeIndia,

“ The leader of world for Peace “

I request Indian Citizen of world

To adopt Culture of my countryIndia.

So one day world can become Heaven.